Invito al convegno sull’interpretariato e la traduzione giurata

Invito al convegno sull’interpretariato e la traduzione giurata...

Invito17052014 IT 3INVITO AL CONVEGNO SULL’INTERPRETARIATO E LA TRADUZIONE GIURATA

in Slovacchia e in alcuni altri paesi dell’UE che si svolgerà  il 17.5.2014 all’università VŠEMvs, Furdekova 16, Bratislava organizzato dalle associazioni dei traduttori JTP Slovensko e  SAPT con ASPIM EUROPA come partner

 

Programma

10,00 – 13,30

Presentazioni:

1. Breve presentazione degli organizzatori – associazioni dei traduttori e interpreti attive in Slovacchia e in Repubblica Ceca:

a) JTP: Vladimira Hudáková – breve storia e attività di oggi, contributo della JTP negli emendamenti della legge sui traduttori giurati;

b) SAPT: Jana Kublová – Sezione dei traduttori giurati, nuovo membro di EULITA.

2.  P. Gomolcák - Forum degli interpreti e traduttori giurati, presentazione e scopo del portale.

Interventi principali:

3. L. Križan – Situazione attuale della legge che regola l’attività degli interpreti e traduttori giurati in Slovacchia, progetto del “diario elettronico“ delle attività

4. M. Štefková, Tlmocnícky ústav Bratislava: Funzione degli Istituti della traduzione nell’ambito della verifica delle competenze e nell’istruzione permanente degli interpreti e traduttori giurati; traduzioni giurate e le loro specificità.

5.  N Procházková, EC, Slovenská terminologická siet: Rete slovacca di terminologia, ruolo e progetti, presentazione della Rappresentanza della Commissione europea in Slovacchia e del suo reparto di traduzione.

6. Dagmar De Blasio- Dencíková – Camera degli interpreti giurati in Repubblica Ceca, ruolo e attività – ispirazione nella fondazione di un’organizzazione che unirà gli interpreti e traduttori giurati in Slovacchia.

7. Liese Katchinka – EULITA – presentazione dell’organizzazione internazionale Eulita, Direttiva 2010/64/CE, la sua implementazione nei paesi membri dell’UE, LIT Search – nuovo progetto di una database europeo.

Pausa pranzo

15:00 – 17:00 Tavola rotonda

Lo svolgimento dell’attività degli interpreti e traduttori slovacchi in alcuni paesi dell’UE – scambio di esperienze:

 

 • Liese Katschinka: Situazione dell’interprete-traduttore giurato nei paesi membri dell’UE, problemi legati ai regimi diversi della loro attività.
 • Katarína Szikelová: Situazione del traduttore giurato in Italia - esperienza pratica di una traduttrice giurata (l’intervento sarà presentato da V. Hudáková).
 • Dagmar De Blasio- Dencíková: Situazione dell’interprete/traduttore giurato in Repubblica Ceca.

 

Specificità dei traduttori delle lingue a diffusione limitata (lingue “rare“).

 

 


 

POZVÁNKA NA SEMINÁR O SÚDNOM TLMOCENÍ A PREKLADE

v SR a v niektorých štátoch EÚ dna 17.5.2014 v priestoroch  VŠEMVS, Furdekova 16, Bratislava organizovanom  JTP Slovensko a Sekciou súdnych tlmocníkov a prekladatelov SAPT a s ASPIM EUROPA ako partnerom

 

Zaciatok: 10,00 hod.

Program

10,00 – 13,30 hod.

Úvod

Prezentácie:

1. Krátke predstavenie usporiadatelov -prekladatelských a tlmocníckych organizácií

pôsobiacich v SR a CR

(Zoradené podla „služobného veku“):

a) JTP: V. Hudáková – história a súcasnost, spolupráca JTP pri doterajších zmenách zákona o súdnych TaP

b) SAPT: Jana Kublová – Sekcia súdnych TaP ako nový clen EULITA

2.  P. Gomolcák - Fórum súdnych prekladatelov a tlmocníkov, predstavenie a zameranie portálu

Hlavné príspevky:

3. L. Križan – Súcasný stav zákonnej úpravy výkonu funkcie súdneho tlmocníka a prekladatela v SR, projekt elektronický denník

4. M. Štefková, Tlmocnícky ústav Bratislava: Postavenie a úlohy tlmocníckych ústavov v oblasti overovania vedomostí a celoživotného vzdelávania súdnych tlmocníkov a prekladatelov, právne preklady a ich špecifiká

5.  N Procházková, EC, Slovenská terminologická siet: Slovenská terminologická siet, úlohy a zámery, predstavenie zastúpenie EC a oddelenia pre preklady

6. Dagmar Dencíková-De Blasio – Komora súdnych tlmocníkov v CR, jej postavenie a cinnost – inšpirácia pri zakladaní organizácie združujúcej súdnych tlmocníkov a prekladatelov

7. Liese Katchinka – EULITA – prezentácia tejto medzinárodnej organizácie, Smernica 2010/64/EÚ, jej implementácia v clenských štátoch, LIT Search – nový projekt európskej databázy

Prestávka

15:00 – 17:00 Diskusné fórum

Vykonávanie cinnosti  súdnych TaP v iných štátoch EÚ- výmena skúseností:

 

 • Liese Katschinka: Postavenie súdneho tlmocníka a prekladatela v clenských štátoch EU – problémy vznikajúce z jednotlivých režimov ich cinnosti
 • Katarína Szikelová:  Výkon funkcie súdneho tlmocníka a prekladatela v Taliansku – praktické skúsenosti (prednesie V. Hudáková)
 • Dagmar Dencíková-De Blasio: Postavenie súdneho tlmocníka a prekladatela v Ceskej republike

 

Problematika súdnych prekladov urcených pre Taliansko (napr. ich uznávanie)

 

Skúsenosti s „exotickými jazykmi“  ci „malými jazykmi“

Informazioni aggiuntive

 • Data: 17/05/2014
 • 02
 • 07
 • 08
 • 09
 • 14
 • 15
 • 25
 • Agribio2012
 • AssisiPax
 • CittadiniNelMondo
 • Dormiflex
 • GRUPPO_CS
 • LogoCSNbyPB
 • LogoUnicefbyPB
 • Natures
 • Publisystem
 • Quickjet
 • aaa
 • adm
 • apia
 • authos
 • ceffs
 • dormiflex
 • easywork
 • eurostreet
 • excalibur
 • fhc
 • finaest
 • ibiotech
 • iecsme
 • innovation.marketing
 • intermedia
 • italy-recover
 • miza
 • orizzonti
 • s-mart
 • sileno
 • solidary
 • terre-gattopardo
 • the_golden_ring
 • vinovo